Bij &More staat betrokkenheid centraal. Betrokkenheid bij onze medewerkers, opdrachtgevers en onze sollicitanten. &More staat, in het kader van deze betrokkenheid, discriminatie op geen enkele manier toe. Het enige selectiecriterium dat &More kent, is de competentie van de kandidaat. Dit ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.   

Waarom dit antidiscriminatiebeleid?

Het doel van dit beleid is transparantie scheppen omtrent:

  1. Wat wij verstaan onder discriminatie;
  2. Wat &More doet om discriminatie in de organisatie tegen te gaan;
  3. Wat wij van onze medewerkers verwachten om discriminatie t.a.t. te voorkomen;
  4. Wat de verantwoordelijkheden zijn van &More als werkgever.

Wat verstaan wij onder discriminatie?

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct- of indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Ook worden verzoeken vanuit onze opdrachtgevers om in de werving en selectie onderscheid te maken tussen mensen o.b.v. criteria die niet noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de functie gezien als discriminatie.

Wat doet & More om discriminatie in de organisatie tegen te gaan?

  • &More wijst iedere vorm van discriminatie af.
  • &More maakt in de vacature en het gehele wervingsproces geen onderscheid tussen mensen o.b.v. criteria die niet relevant zijn voor de desbetreffende functie.
  • &More stelt medewerkers op de hoogte van dit discriminatiebeleid en de betekenis hiervan.

Wat verwacht &More van medewerkers om discriminatie t.a.t. te voorkomen?

  • De medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op discriminatie op de werkvloer, aanvragen of verzoeken.
  • Wanneer een medewerker discriminatie vermoed of signaleert, kan de medewerker direct terecht bij de desbetreffende leidinggevende. Als dit niet leidt tot een gewenst resultaat, kan de medewerker terecht bij directie of een vertrouwenspersoon in de organisatie.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van &More als werkgever?

&More is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat. Bij &More wordt men met respect behandeld, is er ruimte voor overleg en dient ongewenst gedrag in welke vorm dan ook aangepakt te worden.

Ook is &More verantwoordelijk dat iedere (toekomstige) medewerker op de hoogte is van dit discriminatiebeleid en dat eenieder zich hier comfortabel bij voelt.